20+ rokov

ochrana osôb a majetku

bezpečnostná
služba

Sme súkromná bezpečnostná služba, ktorá má sídlo v Poprade, pričom v jeho okolí patríme medzi najväčších prevádzkovateľov Pultu centralizovanej ochrany (PCO) s vlastnou zásahovou skupinou.

vzdelávanie

vlastné školiace stredisko

jednotné uniformy

jednotné uniformy

PCO

s vlastnou zásahovou skupinou

zamestnanecký kmeň

po takmer celej krajine

ponuka služieb

Sme súkromná bezpečnostná služba, ktorá má sídlo v Poprade, pričom v jeho okolí patríme medzi najväčších prevádzkovateľov Pultu centralizovanej ochrany (PCO) s vlastnou zásahovou skupinou.

Strážna služba

Strážna služba

Vonkajšie stráženie objektu proti vniknutiu nežiadúcich osôb, proti vlámaniu. Vnútorná ochrana objektu, zabránenie nežiadúceho pôsobenia proti záujmom klienta, jeho majetku, majetkových práv, proti požiaru, havárii vodovodného rozvodu, plynu a elektrického prúdu.

Ochrana života a zdravia klienta, jeho zamestnancov a návštev, kontrola vecí v objekte, alebo v mieste určeným klientom. Ochranná zásahová služba, v prípade mimoriadnych udalostí, alebo technickom zabezpečení (pripojenie na PCO), pri ohrození majetku alebo osôb klienta, je privolaná zásahová jednotka.

Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

Pult centralizovanej ochrany

Pult centralizovanej ochrany

Spoločnosť GRUPP 5B má vytvorené stredisko registrovania poplachov v sídle spoločnosti (pult centralizovanej ochrany) , vlastnú zásahovú jednotku a vlastnú rádiovú sieť. Týmto centrálnym strediskom dokážeme riadiť a vykonávať neustálu kontrolu a činnosti spojené s ochranou vášho objektu.

Pri vzniku mimoriadnych udalostí vieme okamžite posilniť výkon strážnej služby zásahovou jednotkou. Ochrana objektov prostredníctvom Strediska registrovania poplachov (SRP), je služba ktorá zabezpečuje nepretržité 24-hodinové monitorovanie chránených objektov technickými prostriedkami.

Zabezpečenie podujatí

Zabezpečenie podujatí

Ochrana pri zabezpečení kultúrnych a spoločenských podujatí si vyžaduje prítomnosť skúsených a preškolených pracovníkov bezpečnostnej služby. Poskytneme Vám vysoko profesionálnu ochranu pri zabezpečení športových a kultúrnych podujatí, osláv, koncertov, obecných kultúrnych slávností alebo trhov.

Zamestnanci podieľajúci sa na ochrane spĺňajú kvalifikačné požiadavky určené objednávateľom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Do práce prichádzajú riadne ustrojení, na žiadosť klienta a vo vzťahu k charakteru objednávky sú vhodne oblečení k danej objednávke a požiadavkám klienta.

Majú dostatočne technicky vybavenie. Úroveň technického vybavenia, výstroje a výzbroje vyhodnocujeme vo vzťahu k danej objednávke.

Technická ochrana

Technická ochrana

Dodávka a montáž elektronických zabezpečovacích systémov, kamerových systémov. Elektronické zabezpečovacie systémy dodávame na mieru podľa požiadaviek zákazníkov.

Zabezpečujeme prepojenie dodaného zabezpečovacieho systému na náš Pult centrálnej ochrany (Stredisko registrovania poplachov).

profil spoločnosti

Cieľom nášho snaženia je prevádzkovanie bezpečnostnej služby na profesionálnej úrovni, poskytovanie čo najlepších služieb klientovi a to podľa jeho požiadaviek doplnených o naše poznatky a skúsenosti, ktoré môžu zefektívniť výkon pracovníkov a zabezpečiť tak dokonalejšiu ochranu majetku a osôb. 

Naša spoločnosť pristupuje ku každému klientovi s osobitným dôrazom na jeho jedinečnosť nakoľko v tejto sfére nie je možné globalizovať a je priam nevyhnutné brať do úvahy špecifické podmienky každého klienta samostatne. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti chráneného záujmu a tým spokojnosť klienta s našimi službami.

Mimoriadnu pozornosť venujeme výberu zamestnancov a ich profesionálnej príprave so zameraním na morálne vlastnosti, odbornú spôsobilosť, trestnoprávnu bezúhonnosť, fyzickú zdatnosť, znalosť ovládania strelných zbraní, s požiadavkou komplexnej zdravotnej prehliadky. 

Našou prioritou je vaša spokojnosť, preto vkladáme do našej práce maximum, o čom svedčí aj množstvo našich spokojných klientov. Kvalitnými referenciami zaujala významné postavenie na trhu bezpečnosti a ochrany. 

Medzi základné služby z portfólia spoločnosti patrí ochrana majetku a osôb, pult centrálnej ochrany či montáž zabezpečovacích a poplachových systémov. 

 

Na Pult centrálnej ochrany sú pripojené objekty:

súkromné

domy, byty

podnikateľské priestory

kancelárie, obchody, bankové inštitúcie

Služby sú poskytované v dostupných cenách občanom aj firmám.
grupp5b.sk - bezpečnostná služba

odborná spôsobilosť

Všetci naši zamestnanci sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti, príp. zbrojného preukazu. Každý pracovník vykonáva službu v rovnošate (jednotné uniformy) s vecnými bezpečnostnými prostriedkami a zbraňou.

technická vybavenosť

S cieľom zabezpečiť okamžitú informáciu o situácii v strážených objektoch, sú zamestnanci vybavení prenosnými rádiovými stanicami, mobilnými telefónmi.

licencia PS 001444

Pôsobíme na Slovenskom trhu od roku 1999, kedy bola spoločnosti po splnení podmienok udelená Licencia na prevádzkovanie strážnej služby pod číslom PS 001444 s rozsahom činností podľa § 3 v rozsahu písmen a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

vlastné školiace stredisko

Spoločnosť spravuje aj vlastné školiace stredisko, kde bola spoločnosti po splnení podmienok udelená Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva služby pod číslom POP 000377 s rozsahom činností podľa § 5 v rozsahu písmen a) až f) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečujeme odbornú prípravu uchádzačov a preukaz odbornej spôsobilosti pre prácu v SBS na základe akreditácie, udelenej Ministerstvom vnútra SR. Na prednáškach účastníci školenia majú zapožičaný kvalitný študijný materiál na samoštúdium.

grupp5b.sk - bezpečnostná služba

KURZY

Cieľom odbornej prípravy je vyškoliť adeptov uchádzajúcich sa o prácu v súkromných bezpečnostných službách, na skúšku odbornej spôsobilosti, ako aj získanie preukazu odbornej spôsobilosti a základných návykov a vedomostí potrebných pri výkone strážnej služby a detektívnej služby.