Kurzy

Sme súkromná bezpečnostná služba, ktorá má sídlo v Poprade, pričom v jeho okolí patríme medzi najväčších prevádzkovateľov Pultu centralizovanej ochrany (PCO) s vlastnou zásahovou skupinou.

Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti

Cieľom odbornej prípravy je vyškoliť adeptov uchádzajúcich sa o prácu v súkromných bezpečnostných službách, na skúšku odbornej spôsobilosti, ako aj získanie preukazu odbornej spôsobilosti a základných návykov a vedomostí potrebných pri výkone strážnej služby a detektívnej služby. 

Máme vydané rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru, úradu súkromných bezpečnostných služieb č. PPZ-B-10-011/2018-AKR o udelení akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 19 ods.1 písm. a)  a  b) , s maximálnym počtom 30 osôb v rámci jedného kurzu odbornej prípravy. 

Odbornú prípravu vykonávame v našom školiacom stredisku týmito formami:

Prezenčná forma vzdelávania

Obsah kurzu

 • Prehľadne hlavné témy a jednotlivé lekcie pre prípravu na skúšky a ich úspešné absolvovanie
 • Prednášky s kvalifikovanými lektormi podľa jednotlivých tém
 • Cvičné testy v ktorých si overíte vaše vedomosti z danej témy
 • Učebné materiály v knižnej forme
 • Možnosť priamej diskusie a konzultácie s lektormi
 • Základný kurz typu S je v trvaní 78 hodín
 • Základný kurz typu P je v trvaní 100 hodín

Priebeh kurzu SBS

 • Prihlasite sa a uhradíte poplatok
 • Budete kontaktovaný našim pracovníkom a informovaný o dátume a mieste kurzu
 • Kurz prebehne v učebni v sídle spoločnosti
 • Potrebné priniesť písacie potreby
 • Po každej hlavnej téme si môžete prejsť kontrolné testy
 • Hneď po absolvovaní Vám vydáme osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy a prihlásime Vás na skúšku. Pracovať už môžete na základe osvedčenia.

Dištančná forma vzdelávania

Obsah kurzu

 • Prehľadne hlavné témy a jednotlivé lekcie pre prípravu na skúšky a ich úspešné absolvovanie
 • Prednášky robia naši kvalifikovaný lektori, ktorý sú s Vami online
 • Cvičné testy v ktorých si overíte vaše vedomosti z danej témy
 • Bonusové textové materiály pre stiahnutie
 • Základný kurz typu S je v trvaní 78 hodín
 • Základný kurz typu P je v trvaní 100 hodín

Priebeh kurzu SBS

 • Prihlasite sa a uhradíte poplatok
 • Bude Vám zaslaný prístup do kurzu ONLINE kde Vám bude prednášať lektor jednotlivé lekcie a kde budete prechádzať cvičné testy
 • Po absolvovaní Vám vydáme osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy a prihlásime Vás na skúšku. Pracovať už môžete na základe osvedčenia.

Prihláška na kurz odbornej spôsobilosti

Školiace stredisko sa zaväzuje:

 1. Vykonať odbornú prípravu v zmysle zákona č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti k získaniu preukazu odbornej spôsobilosti typu “ S “ v rozsahu stanovenom v § 4 ods.1 vyhlášky MV SR § 634/ 2005 Z.z.
 2. Vytvoriť vhodné podmienky pre vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti.
 3. Poskytnúť uchádzačom podporu pri príprave na skúšku.
 4. Školiace stredisko si vyhradzuje právo na úhradu nákladov spojených s poskytnutím študijných materiálov a ostatných nákladov súvisiacich s prípravou kurzu.
 5. Zabezpečiť ochranu osobných údajov poskytnutých uchádzačom v súvislosti s prípravou a vykonaním osobnej prípravy.

Uchádzač sa zaväzuje:

 1. Poskytnúť osobné údaje v rozsahu stanovených v zákone o súkromnej bezpečnosti potrebné pre evidenčné účely súvisiace s vykonaním odbornej prípravy.
 2. Uhradiť vopred stanovený poplatok za výkon odbornej prípravy a vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti.
 3. Uhradiť správny poplatok v stanovenej výške súvisiace s vykonaním skúšky k získaniu preukazu odbornej prípravy a kolok v príslušnej výške za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti.
 4. V plnom rozsahu brať účasť na vykonávaných prednáškach.
 5. Zodpovedne plniť všetky pokyny pracovníkov školiaceho strediska.
 6. V prípade spôsobenia škody na inventári školiaceho strediska pričinením uchádzača túto škodu uhradiť v plnom rozsahu.
 7. Uhradiť v prípade odstúpenia od zmluvy pred začiatkom jej plnenia účastnícky poplatok vo výške 50 eur.

Prihláška na kurz odbornej spôsobilosti

Kurz odbornej spôsobilosti

Údaje záujemcu o školenie

Kontaktné údaje

Adresa

GRUPP 5B s.r.o., sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie a vaše osobné informácie použijeme iba na správu vašej registrácie a na poskytovanie produktov a služieb, ktoré ste od nás požadovali. Aby sme vám mohli poskytnúť naše služby a zabezpečiť všetky potrebné náležitosti, musíme vaše osobné údaje uložiť a spracovať.